ST JOSEPH COLLEGE OF COMMERCE

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ªÀÄAqÀ½

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÀÄ ¸ÉÃAmï eÉƸɥsïì ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃAmï EUÉßöAiÀÄ¸ï ®AiÉÆî ¸ÀA¸Áܦ¹zÀ PÁåxÉÆðPï PÉʸÀÛ ¥ÀAxÀzÀ ‘¸ÉƸÉÊn D¥sï føÀ¸ï’ ¸ÀAWÀ¢AzÀ ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV F ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ‘eɱÀÄåmï’ UÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

PÁ¯ÉÃf£À (eɱÀÄåmï) zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼ÀÄ-EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðtPÁÌV ¸ÀÆPÀÛªÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ DzÀ±Àð £ÁUÀjPÀgÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ ºÁUÀÆ gÁμÀÖ礪ÀiÁðtzÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀUÀ®Ä C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉƽ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw «zÁåyðAiÀÄÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ªÀiË®åUÀ¼ÁzÀ vÁ¼Éä, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ, ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ºÁUÀÆ C£ÉéÃμÀuÉ GvÀÌøμÀÖªÁV ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ ¸ÀÆPÀÛ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.

‘¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ eɹmï JdÄPÉñÀ£À¯ï ¸ÀƸÉÊn’AiÀÄÄ (BJES) ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÉÃAmï eÉÆøɥsïì PÁ¯ÉÃeï D¥sï PÁªÀĸïð ªÀĺÁ«zÁå®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CrAiÀÄ°è E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. BJES ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ eɱÀÄåmï£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ vÀvÀézÀ DzÀ±Àð zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ vÀgÀ®Ä GzÉÝò¹zÉ.


‘¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ eɸÀÆåmï JdÄPÉñÀ£À¯ï ¸ÀƸÉÊn’AiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåºÀðvÉ

ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåºÀðvÉ

ºÀÄzÉÝ

«¼Á¸À

¥sÁzÀgï eÉgÉÆêÀiï ¸ÁÖ¤¸Àè¸ï r¸ÉÆÃeÁ J¸ï.eÉ.  
M. A, Ph.D.

09-05-1965

CzsÀåPÀëgÀÄ

®AiÉÆî ªÀÄA¢gÀ 96/1, ¯ÁªÉ¯Éè gÉÆÃqï, 3£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560001

¥sÁzÀgï ©æAiÀiÁ£ï ¥ÉgÉgÁ J¸ï.eÉ
M.Sc, MS .

08-03-1971

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ

CgÀÄæ¥ï ¤ªÁ¸À ¦.©. £ÀA.: 27094 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 027

¥sÁzÀgï CgÀÄt ¦. r. J¸ï.eÉ.

-

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ & ReÁAa

eɱÀÄåmï ¤ªÁ¸À 35, ªÀÄÆåfAiÀÄA gÀ¸ÉÛ, ¦. ©. £ÀA.: 25003, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025

¥sÁzÀgï °AiÉÆà PÁå«Ä¯ï ¥ÉgÉgÁ J¸ï.eÉ.
M.A, B.Ed

14-11-1968

¸ÀzÀ¸Àå

®AiÉÆî ªÀÄA¢gÀ 96/1, ¯ÁªÉ¯Éè gÉÆÃqï, 3£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001

¥sÁzÀgï C¤¯ï r¸ÉÆÃeÁ J¸ï.eÉ
MSW

21-07-1969

¸ÀzÀ¸Àå

ªÀiËAmï ¸ÉÃAmï eÉƱɥsï ¦. ©. £ÀA.: 7645 ©. F. gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560076

¥sÁzÀgï eÉgÉÆêÀiï r¸ÉÆÃeÁ J¸ï.eÉ.
M.A., Ph.D

04/12/1950

¸ÀzÀ¸Àå

®AiÉÆî ªÀÄA¢gÀ 96/1, ¯ÁªÉ¯Éè gÉÆÃqï, 3£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001

¥sÁzÀgï qÁå¤AiÀÄ¯ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï J¸ï.eÉ.
M. A, Ph.D

16-02-1961

¸ÀzÀ¸Àå

eɱÀÄåmï ¤ªÁ¸À 35, ªÀÄÆåfAiÀÄA gÀ¸ÉÛ, ¦. ©. £ÀA.: 25003, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025

¥sÁzÀgï «PÀÖgï ¯ÉÆèÉÆ J¸ï.eÉ.
M.A, PGCTE

21-01-1971

¸ÀzÀ¸Àå

CgÀÄæ¥ï ¤ªÁ¸À ¦.©. £ÀA.: 27094 ¯Á¯ï ¨ÁUï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 027

¥sÁzÀgï ºÉ¤æ ¸À¯ÁØ£Áí J¸ï.eÉ.
M.A. B.Ed

16-07-1965

¸ÀzÀ¸Àå

ªÀiËAmï ¸ÉÃAmï eÉƱɥsï ¦. ©. £ÀA.: 7645 ©. f. gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560076

¥sÁzÀgï Qè¥sÉÆÃqïð ¸ÉPÉjAiÀiÁ J¸ï.eÉ.
B.A. M. Ed

07-03-1973

¸ÀzÀ¸Àå s

eɱÀÄåmï ¤ªÁ¸À 35, ªÀÄÆåfAiÀÄA gÀ¸ÉÛ, ¦. ©. £ÀA.: 25003, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025

¥sÁzÀgï ªÉÄ°é£ï ¯ÉÆèÉÆ J¸ï.eÉ.
M.A., B.Ed

05-08-1978

¸ÀzÀ¸Àå

eɱÀÄåmï ¤ªÁ¸À 35, ªÀÄÆåfAiÀÄA gÀ¸ÉÛ, ¦. ©. £ÀA.: 25003, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560025