ST JOSEPH COLLEGE OF COMMERCE

PÁ¯ÉÃdÄ VÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÃݱÀ:

PÁ¯ÉÃdÄ VÃvÉ:

Ring out the battle call of the Duty!
Unfurl the flag of FAITH AND TOIL!
We deem our soul's eternal beauty
A life-long Victor's worthy spoil.

A thousand such are proudly gone before us
to win and spread our College renown;
'tis ours to swell with our voices the chorus
and with our deeds enrich her crown.

Chorus:
Faith and toil
conquer less alliance wherein we clasp human hands unto God's
Instill his control find we true self-reliance,
My hand and God's - whatever the odds
My hand and God's - whatever the odds
My hand and God's evil's onset hold in defiance!
 

PÁ¯ÉÃdÄ zsÉÃåAiÀĪÁPÀå:

PÉæ¸ïÖ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ F ¯ÁAbÀ£À ºÉÆA¢zÉ. EzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜÃAiÀÄ UÀÄt®PÀët, ¹Üw ªÀÄvÀÄÛ GzÉÃݱÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAPÉÃw¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAvÀ eÉÆøɥsÀgÀ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ JgÀqÀÄ ²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀÄ-ªÉÄð£À ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°èè ‘FIDE At LABORE’ JA§ ¯Áån£ï ¨sÁµÉAiÀÄ°è£À zsÉåÃAiÀĪÁPÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀ CxÀð ‘£ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ’, ªÀÄvÀÄÛ PɼÀV£À ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°èè PÁ¯ÉÃf£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À¯ÁVzÉ.
 
ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀÄgÁt Qæ¸ÀÛ£À £ÀA©PÉAiÀÄ ¸ÁAPÉÃwPÀªÁzÀ ²®Ä¨ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ; ªÀÄvÀÄÛ ²®Ä¨É PɼÀ¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ eÉãÀÄ£ÉÆtUÀ¼ÀÄ zÀtªÀjAiÀÄzÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ. C®èzÉ, ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉAiÀÄĪÀ ¥sÁªÀiï J¯ÉUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄzÀ PÀgÉAiÀiÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À QjÃlªÀÅ ªÉʨsÀªÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ.
 
PÁ¯ÉÃdÄ zsÉÃåAiÀĪÀÅ ‘FIDE At LABORE’ CAzÀgÉ ‘£ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ’. CAzÀgÉ £ÀA©PÉAiÀÄÄ EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÉêÀjUÉ, CªÀ£À ¸ÀºÀfëUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ë¢ÞPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ªÀåQÛUÉ §zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. AiÀıÀ¹ìUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¥ÀƪÁð¥ÉÃQëvÀªÀÅ ±ÀæªÀĪÁVzÉ.